Zemřel vám blízký? Na jaké dávky máte nárok?

Úmrtí blízké osoby je vždy smutná událost, která zasáhne celé okolí. Avšak v takové chvíli dobře padne alespoň pomoc. Poznejte, na co máte právo, abyste lépe zvládli úmrtí příbuzného nebo člena domácnosti, zajištění jeho pohřbu či výpadek příjmu rodinného rozpočtu? Přinášíme užitečný přehled praktických rad.

Příspěvek na pohřeb

Příspěvek na pohřeb je státní sociální dávka určená na (částečnou) úhradu výdajů spojených se zajištěním pohřbu. Na příspěvek máte nárok, pokud:

1) jste dosáhli zletilosti,
2) jste zajistili pohřeb,
3) máte trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR,
4) zesnulý měl v době smrti trvalý nebo přechodný pobyt na území SR; měl-li na území ČR přechodný pobyt, musí být na území SR pohřben.
Výše příspěvku je 79,670 EUR; nárok na jeho vyplacení je třeba uplatnit na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny příslušném podle místa posledního trvalého nebo přechodného pobytu zesnulého. Písemnou žádost potvrzuje pohřební služba, která zajišťovala pohřeb. Příspěvek je vyplácen nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste o něj požádali.

Pracovní volno s náhradou mzdy

Jste-li zaměstnancem, zaměstnavatel Vám musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy, a to:

1) v trvání 2 dnů při úmrtí manžela nebo dítěte; nad rámec uvedeného máte nárok na volno v trvání dalšího 1 dne k účasti na jejich pohřbu,
2) v trvání 1 dne k účasti na pohřbu rodiče, sourozence, tchýni a švagra či švagrové; nad rámec uvedeného vám zaměstnavatel musí poskytnout volno ještě 1 den, pokud obstaráváte jejich pohřeb,
3) na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, k účasti na pohřbu vašeho prarodiče či vnuka nebo prarodiče vašeho manžela a také jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti; nad rámec uvedeného vám zaměstnavatel musí poskytnout volno ještě 1 den, pokud obstaráváte jejich pohřeb.
Sirotčí důchod

O sirotčí důchod můžete žádat Sociální pojišťovnu, pokud jste nezaopatřeným dítětem, kterému zemřel rodič nebo osvojitel, pokud ke dni své smrti:

1) pobíral starobní důchod,
2) pobíral invalidní důchod,
3) měl nárok na předčasný starobní důchod,
4) získal počet let důchodového pojištění na nárok na invalidní důchod,
5) splnil podmínky nároku na starobní důchod,
6) zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Nárok zaniká buď dnem, ve kterém jste přestali být nezaopatřeným dítětem, vždy však nejpozději dovršením 26. roku věku. Sirotčí důchod se vyplácí v částce 40 % starobního důchodu nebo invalidního důchodu rodiče (příp. osvojitele).

Vdovský a vdovecký důchod

O vdovský důchod můžete žádat Sociální pojišťovnu, pokud:

1) manžel ke dni úmrtí pobíral starobní důchod, invalidní důchod nebo měl nárok na předčasný starobní důchod,
2) manžel ke dni úmrtí splnil podmínky nároku na starobní důchod nebo získal počet let důchodového pojištění na nárok na invalidní důchod,
3) zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Rolls of Polish banknotes and non-rolled Swiss paper money express the relationship between the Swiss franc and the Polish zloty. PLN and CHF currencies.

Vdovský důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela; po uplynutí této lhůty se vdovský důchod vyplácí jen pokud:

1) pečujete o nezaopatřené dítě,
2) jste invalidní kvůli poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 70 % nebo
3) jste vychovali alespoň 3 děti,
4) máte 52 let a vychovali jste 2 děti,
5) máte důchodový věk.

Vdovecký důchod se vyplácí za stejných podmínek jako vdovský, a to v částce 60 % starobního nebo invalidního důchodu, na který měl zesnulý nárok ke dni smrti. Došlo-li ke splnění podmínek nároku na dva důchody, určí se vdovský (resp. vdovecký) důchod z vyššího z nich.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram