1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, , 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, wp, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, old/, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, wp, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,

Nezvládáte platit náklady na bydlení? Stát může poskytnout příspěvek

Řešíte ztrátu či snížení příjmu a bojíte se, že neutáhnete platby za domácnost? Zejména v aktuální situaci je strach oprávněný – kvůli značnému zvyšování cen budou muset mnozí lidé sáhnout i na úspory, které si odkládali právě za účelem překlenutí dočasných finančních obtíží jako „železnou rezervu“. Stát ve složité situaci nabízí záchrannou síť spočívající v pomoci v hmotné nouzi, jejíž složkou je i příspěvek na bydlení. Za jakých podmínek jej lze v roce 2022 získat?

Stát ve složité situaci nabízí záchrannou síť spočívající v pomoci v hmotné nouzi, jejíž složkou je i příspěvek na bydlení. Za jakých podmínek jej lze v roce 2022 získat? Základních podmínek poskytnutí příspěvku na bydlení je několik.

Hmotná nouze domácnosti

Příspěvek na bydlení má sloužit domácnosti na částečnou úhradu nákladů spojených s bydlením. Domácností se pro účely posouzení vzniku nároku na příspěvek rozumí tzv. společně posuzované osoby. Nemusí jít vždy o více osob; domácnost může být tvořena i jednotlivcem. Dále ji v režimu společně posuzovaných osob může tvořit například:

  • manželský pár,
  • manželé a nezaopatřené děti (tj. v zásadě děti do 25. roku věku, pokud stále studují nebo nemohou studovat či pracovat pro nemoc či úraz), nezletilé nezaopatřené děti však pouze tehdy, žijí-li v domácnosti s manžely,
  • plnoletí rodiče a nezaopatřené děti; opět platí, že jde-li o nezletilé děti, musí s rodiči žít v jedné domácnosti.

Nezaopatřeným dítětem není dítě, které má nárok na invalidní důchod, ani dítě, které získalo vysokoškolské vzdělání 2. stupně.

O hmotné nouzi lze mluvit, pokud:

1) příjem členů vaší domácnosti nedosahuje částku životního minima podle zákona o životním minimu. Aktuálně se za životní minimum považuje částka:

  • 218,06 Eur měsíčně, jde-li o jednu zletilou fyzickou osobu,
  • 152,12 Eur měsíčně, jde-li o další společně posuzovanou zletilou osobu a
  • 99,56 Eur měsíčně v případě zaopatřených nezletilých dětí a nezaopatřených dětí

Příklad: Pokud žijete sám jako jednotlivec, je podmínka hmotné nouze spočívající v určité výši příjmu splněna, je-li menší než 218,06 Eur za měsíc. Pokud žijete s manželkou či s manželem, je podmínka splněna, pokud společně měsíčně nedosáhnete ani příjem 370,18 Eur.

2) si členové vaší domácnosti nevědí nebo nemohou prací, výkonem vlastnického práva (např. zpeněžením majetku) či jiného práva k majetku nebo uplatněním nároků (např. vymáháním pohledávek) zajistit nebo zvýšit příjem.

Domácnost je v nemovitost užívané z určitého právního důvodu nebo ve zvláštním zařízení

Příspěvek můžete (jako domácnost) získat, pokud:

1) užíváte k bydlení byt či rodinný dům, jehož vlastníkem nebo spoluvlastníkem je člen vaší domácnosti;
2) užíváte k bydlení byt, rodinný dům nebo obytnou místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení (tzv. svobodárny či podnikové ubytovny; ne však turistické noclehárny), který je v nájmu člena vaší domácnosti;
3) máte domácnost v zařízení podporovaného bydlení, zařízení pro seniory, domově sociálních služeb nebo specializovaném zařízení, ve kterém vám je poskytována sociální služba jako zletilé fyzické osobě celoroční pobytovou formou, v útulku, domově na půli cesty, zařízení nouzového bydlení nebo v krizovém středisku;
4) se vaše domácnost nachází v bytě či v rodinném domě, který užíváte na základě práva odpovídajícímu věcnému břemenu do životního užívání nemovitosti.

Řádné hrazení plateb souvisejících s bydlením

Příspěvek na bydlení náleží, pokud jako domácnost nebo člen domácnosti:

Magnifying glass and newspapers with exchange rate tables and diagrams.

1) v souvislosti s bytem ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví člena domácnosti platíte náklady za služby spojené s bydlením a daň z nemovitosti; máte-li nedoplatky spojené s úhradou nákladů za služby spojené s bydlením za minulé období, je třeba pro osvědčení splnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek předložit dohodu o splátkách a potvrzení o řádném plnění splátkového kalendáře;
2) v souvislosti s rodinným domem ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví člena domácnosti platíte daň z nemovitosti a poplatky za komunální odpad;
3) v souvislosti s bytem, ​​rodinným domem nebo obytnou místností v zařízení určeném k trvalému bydlení v nájmu člena domácnosti platíte nájemné a náklady za služby spojené s bydlením dohodnuté v nájemní smlouvě; v případě nedoplatků s úhradou nákladů za služby spojené s bydlením se pro osvědčení splnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek předkládá dohoda o splátkách a potvrzení o řádném plnění splátkového kalendáře;
4) v souvislosti s bydlením v zařízení sociálních služeb platíte úhradu za sociální službu;
5) v souvislosti s bydlením v zařízení sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately platíte úhradu za péči.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram