Nezvládáte platit náklady na bydlení? Stát může poskytnout příspěvek

Řešíte ztrátu či snížení příjmu a bojíte se, že neutáhnete platby za domácnost? Zejména v aktuální situaci je strach oprávněný – kvůli značnému zvyšování cen budou muset mnozí lidé sáhnout i na úspory, které si odkládali právě za účelem překlenutí dočasných finančních obtíží jako „železnou rezervu“. Stát ve složité situaci nabízí záchrannou síť spočívající v pomoci v hmotné nouzi, jejíž složkou je i příspěvek na bydlení. Za jakých podmínek jej lze v roce 2022 získat?

Stát ve složité situaci nabízí záchrannou síť spočívající v pomoci v hmotné nouzi, jejíž složkou je i příspěvek na bydlení. Za jakých podmínek jej lze v roce 2022 získat? Základních podmínek poskytnutí příspěvku na bydlení je několik.

Hmotná nouze domácnosti

Příspěvek na bydlení má sloužit domácnosti na částečnou úhradu nákladů spojených s bydlením. Domácností se pro účely posouzení vzniku nároku na příspěvek rozumí tzv. společně posuzované osoby. Nemusí jít vždy o více osob; domácnost může být tvořena i jednotlivcem. Dále ji v režimu společně posuzovaných osob může tvořit například:

  • manželský pár,
  • manželé a nezaopatřené děti (tj. v zásadě děti do 25. roku věku, pokud stále studují nebo nemohou studovat či pracovat pro nemoc či úraz), nezletilé nezaopatřené děti však pouze tehdy, žijí-li v domácnosti s manžely,
  • plnoletí rodiče a nezaopatřené děti; opět platí, že jde-li o nezletilé děti, musí s rodiči žít v jedné domácnosti.

Nezaopatřeným dítětem není dítě, které má nárok na invalidní důchod, ani dítě, které získalo vysokoškolské vzdělání 2. stupně.

O hmotné nouzi lze mluvit, pokud:

1) příjem členů vaší domácnosti nedosahuje částku životního minima podle zákona o životním minimu. Aktuálně se za životní minimum považuje částka:

  • 218,06 Eur měsíčně, jde-li o jednu zletilou fyzickou osobu,
  • 152,12 Eur měsíčně, jde-li o další společně posuzovanou zletilou osobu a
  • 99,56 Eur měsíčně v případě zaopatřených nezletilých dětí a nezaopatřených dětí

Příklad: Pokud žijete sám jako jednotlivec, je podmínka hmotné nouze spočívající v určité výši příjmu splněna, je-li menší než 218,06 Eur za měsíc. Pokud žijete s manželkou či s manželem, je podmínka splněna, pokud společně měsíčně nedosáhnete ani příjem 370,18 Eur.

2) si členové vaší domácnosti nevědí nebo nemohou prací, výkonem vlastnického práva (např. zpeněžením majetku) či jiného práva k majetku nebo uplatněním nároků (např. vymáháním pohledávek) zajistit nebo zvýšit příjem.

Domácnost je v nemovitost užívané z určitého právního důvodu nebo ve zvláštním zařízení

Příspěvek můžete (jako domácnost) získat, pokud:

1) užíváte k bydlení byt či rodinný dům, jehož vlastníkem nebo spoluvlastníkem je člen vaší domácnosti;
2) užíváte k bydlení byt, rodinný dům nebo obytnou místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení (tzv. svobodárny či podnikové ubytovny; ne však turistické noclehárny), který je v nájmu člena vaší domácnosti;
3) máte domácnost v zařízení podporovaného bydlení, zařízení pro seniory, domově sociálních služeb nebo specializovaném zařízení, ve kterém vám je poskytována sociální služba jako zletilé fyzické osobě celoroční pobytovou formou, v útulku, domově na půli cesty, zařízení nouzového bydlení nebo v krizovém středisku;
4) se vaše domácnost nachází v bytě či v rodinném domě, který užíváte na základě práva odpovídajícímu věcnému břemenu do životního užívání nemovitosti.

Řádné hrazení plateb souvisejících s bydlením

Příspěvek na bydlení náleží, pokud jako domácnost nebo člen domácnosti:

Magnifying glass and newspapers with exchange rate tables and diagrams.

1) v souvislosti s bytem ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví člena domácnosti platíte náklady za služby spojené s bydlením a daň z nemovitosti; máte-li nedoplatky spojené s úhradou nákladů za služby spojené s bydlením za minulé období, je třeba pro osvědčení splnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek předložit dohodu o splátkách a potvrzení o řádném plnění splátkového kalendáře;
2) v souvislosti s rodinným domem ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví člena domácnosti platíte daň z nemovitosti a poplatky za komunální odpad;
3) v souvislosti s bytem, ​​rodinným domem nebo obytnou místností v zařízení určeném k trvalému bydlení v nájmu člena domácnosti platíte nájemné a náklady za služby spojené s bydlením dohodnuté v nájemní smlouvě; v případě nedoplatků s úhradou nákladů za služby spojené s bydlením se pro osvědčení splnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek předkládá dohoda o splátkách a potvrzení o řádném plnění splátkového kalendáře;
4) v souvislosti s bydlením v zařízení sociálních služeb platíte úhradu za sociální službu;
5) v souvislosti s bydlením v zařízení sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately platíte úhradu za péči.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram