Cukrovka či bezlepková dieta. Na jaké příspěvky máte nárok?

Potkala vás či vašeho rodinného příslušníka nebo blízkého zdravotní indispozice, která vyžaduje zvláštní úpravu stravovacího režimu? Podporu při hrazení nákladů na dražší potraviny může poskytnout i stát.

Přiznání peněžního příspěvku na kompenzaci zvýšených výdajů na dietní stravování záleží zejména na typu a závažnosti diagnózy. Za jakých podmínek se příspěvek vyplácí? Podmínky poskytnutí příspěvku s ališí a je jich více.

Nepříznivý zdravotní stav

Zvýšené výdaje na dietní stravování se kompenzují osobám s těžkým zdravotním postižením, které jsou podle tzv. komplexního (lékařského) posudku odkázané na dietní stravování. Těžkým zdravotním postižením se rozumí zdravotní postižení s mírou funkční poruchy alespoň 50 %; podmínka odkázanosti na dietní stravování je splněna, je-li u osoby zjištěna nemoc nebo porucha specifikovaná níže.

Zákonem vsazená diagnóza

Příspěvek na kompenzaci zvýšených výdajů na dietní stravování se poskytuje ve třech základních výškových režimech (a jednom zvláštním); zařazení do konkrétního režimu záleží na diagnóze, která vyžaduje speciální úpravy jídelníčku.

Konečná částka příspěvku se v každém případě odvíjí od aktuální výše částky životního minima pro jednu zletilou fyzickou osobu stanovenou zákonem o životním minimu. Od 1. 7. 2021 jde o částku 218,06 Eur měsíčně, v roce 2022 se počítá s jejím navýšením, které se však (přes rekordní inflaci) nejeví jako zásadní; podle dosud avizovaných informací by mělo nově jít o částku 233,10 Eur.

1) Příspěvek ve výši 18,56 % částky životního minima (tj. 40,48 Eur z částky 218,06 Eur a 43,26 Eur z částky 233,10 Eur) patří osobám s:

 • fenylketonurií do 18. roku života, po 18. roce života záleží na individuálním posouzení na základě neurologického a psychiatrického vyšetření,
 • cystickou fibrózou s pankreatickou insuficiencí,
 • nespecifickým zánětlivým onemocněním střeva – ulcerózní kolitidou, Crohnovou chorobou v období sekundární malabsorpce,
 • celiakií v dětském věku; u dospělých celiaků příspěvek náleží, vyžaduje-li jejich zdravotní stav zvláštní potravinové výrobky.

2) Příspěvek ve výši 9,28 % částky životního minima (tj. 20,24 Eur z částky 218,06 Eur a 21,63 Eur z částky 233,10 Eur) patří osobám s:

 • diagnózou diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentní s komplikacemi (t. j. cukrovkářům, kteří se léčí inzulínem; ve smyslu judikatury nepostačuje léčba tabletami – perorálními antidiabetiky – viz rozhodnutí Krajského soudu Žilina, sp.zn. 27Sa/25/2020),
 • odstraněním 2/3 nebo celého žaludku s malnutricí, poklesem hmotnosti těla o 10 % od normy,
 • syndromem krátkého střeva se zkrácením střeva více než 100 cm s projevy malabsorpce,
 • chronickým poškozením slinivky břišní (zánět, nádor, úraz) se závažnou maldigescí, poklesem hmotnosti těla o 10 % od normy s projevy malabsorpce,
 • systémovým onemocněním (systémovým lupusem erytematodes, Sjögrenovým syndromem, revmatoidní artritidou, Bechterovovou chorobou) spojenými s poklesem hmotnosti těla více než 10 % od normy,
 • maligním onemocněním spojeným s poruchou funkce trávicího traktu, s poklesem hmotnosti těla o 10 % od normy,
 • skupinou dalších vzácných chorob a poruch, které jsou spojeny s příjmem potravy, s diagnostikovanou závažnou změnou funkce trávicího traktu nebo s poklesem hmotnosti těla více než 15 % od normální hodnoty s projevy malabsorpce.

3) Příspěvek ve výši 5,57 % částky životního minima (tj. 12,15 Eur z částky 218,06 Eur a 12,98 Eur z částky 233,10 Eur) patří osobám s/so:

 • chronickou insuficiencí ledvin, kde je hladina kreatininu v séru vyšší než 200 mmol/l,
 • zúžením jícnu s výraznou poruchou polykání na benigním podkladu nebo maligním podkladu.
Upset senior 60 – 70s aged man worried about finance safety data, online payment security. Mature retired grey haired male bank client concerned about problem with credit card, financial fraud threat

4) Příspěvek ve výši částky odpovídající nákladnější dietě

Zvláštní režim platí pro osoby trpící více diagnózami, z nichž každá patří z hlediska určení výše příspěvku do jiného režimu. Těmto osobám lze poskytnout peněžitý příspěvek v částce, která odpovídá nákladnější dietě.

Nejde o příjemce celoroční pobytové sociální služby

Příspěvek se neposkytuje příjemcům celoroční pobytové sociální služby (např. v domově pro seniory). To neplatí pro poskytování sociální služby v útulku, domově na půli cesty, zařízení nouzového bydlení, zařízení podporovaného bydlení nebo pro její poskytování v zařízení sociálních služeb na určitou dobu nepřesahující 30 po sobě jdoucích dnů.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram