Osamělý rodič: 5 možností příjmu a 7 výhod v zaměstnání

Osamělá matka či otec musí čelit řadě problémů, se kterými si lidé žijící v páru dokážou snáze poradit už jen díky tomu, že jsou na všechno dva. Zdaleka nejde jen o to, že si rodina musí vystačit s jedním vydělávajícím dospělým.

Pro osamělého rodiče je nezbytností zvládání dvojnásobku povinností kolem domácnosti as tím související nedostatek času na adekvátní odpočinek či aktivity s dětmi. Co můžete jako takzvaný samoživitel využít, aby se vaše situace zlepšila? existuje několik možností finančního přilepšení

Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů nevydaté matce

Pokud nejste za otce svého dítěte vdaná, máte právo po něm žádat, aby vám nejdéle po dobu dvou let, nejpozději ode dne porodu přispíval přiměřeně na úhradu vaší výživy (tj. nejen na výživné pro dítě) a aby vám zaplatil příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (určený např. pro těhotenské oblečení, doplňky výživy, platby spojené s hospitalizací při porodu apod.).

Pokud ještě nebylo určeno otcovství, můžete se obrátit na soud, aby uložil pravděpodobnému otci poskytnutí částky potřebné k zajištění příspěvku na výživu, nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a výživy dítěte po dobu, po kterou máte nárok na mateřskou dovolenou. O příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem můžete žádat i zpětně – mějte však na paměti, že se promlčí 3 roky od porodu.

Výživné pro rodiče

Pokud jste „single“ proto, že vás opustil manžel (či manželka), můžete od něj získat výživné nejen pro dítě, ale také pro vás. Pokud ještě nejste rozvedeni, jen žijete odděleně, máte nárok na manželské výživné určené tak, abyste s manželem měli v zásadě stejnou životní úroveň. Pokud už jste rozvedeni, můžete od expartnera získat příspěvek na výživu pro rozvedeného manžela v přiměřené výši, a to za předpokladu, že nemáte schopnost živit se sám/a. Při určení konkrétní částky se přihlíží také k příčinám rozvratu manželství. P

říspěvek na výživu rozvedeného manžela může být vyplácen nejdéle 5 let od rozvodu; tato doba se výjimečně prodlouží, pokud se z objektivních důvodů nedokážete uživit ani po jejím uplynutí, a to zejména pokud pečujete o dlouhodobě nemocné dítě nebo vám to naopak neumožňuje váš zdravotní stav.

Výživné pro dítě

Výživné pro dítě placené k vašim rukám by měl soud druhému rodiči určit zpravidla ve výši 20 až 30 % jeho čistého příjmu. K postupu a určování výživného jsme blíže psali například. v článku Výživné na dítě si můžete vypočítat i sami.

Náhradní výživné

Pokud vám bývalý partner soudem určené výživné neplatí, pomůže stát, který vám poskytne plnění místo něho. Podmínkou je, aby výživné nebylo zaplaceno ani do konce kalendářního měsíce, za který má být hrazeno a podání návrhu na jeho exekuční vymáhání. Se žádostí o náhradní výživné je třeba se obrátit na Úřad práce, sociálních věcí a rodiny; bližší podmínky a výši náhradního výživného zjistíte v našem článku: Náhradní výživné v roce 2022: Bude dostupnější i rychleji.

Delší poskytování mateřského

Osamělé maminky mají nárok na mateřské i po uplynutí 34. týdne od vzniku nároku na jeho vyplácení; na rozdíl od matek v partnerském vztahu se jim mateřské poskytuje o 3 týdny déle. Status osamělé matky je třeba Sociální pojišťovně výslovně oznámit.

Výhody v zaměstnání

Samoživitelé mají podle zákona i některé úlevy v zaměstnání. Pro přiznání většiny z nich je nezbytné, abyste byli považováni za tvz. osamělého zaměstnance, který trvale pečuje o dítě. Osamělým zaměstnancem jste automaticky tehdy, když žijete sami (tj. zjednodušeně platí, že sami hradíte náklady na domácnost) a jste svobodný/á, ovdovělý/á nebo rozvedený/á. Status osamělého zaměstnance vám však může být uznán iz jiných vážných důvodů.

Close up of unrecognizable insurance agent showing his customer where to sign the contract.

V praxi se například tehdy, když je váš partner dlouhodobě léčen s vážnou nemocí nebo se nachází ve vězení. Podmínku trvalé péče o dítě splňujete, pokud osobně pečujete o vlastní nezletilé dítě (včetně střídavé péče) nebo o dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu. Postavení zaměstnance trvale pečujícího o dítě vám vzniká dnem, kdy tuto skutečnost svému zaměstnavateli písemně sdělíte.

Jako osamělý rodič můžete v práci počítat s následujícími výhodami:

Omezení možnosti výpovědi

Zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď, pokud se staráte o dítě mladší 3 let (zároveň platí zákaz výpovědi i během vašeho těhotenství a mateřské a rodičovské dovolené); výjimkou je výpověď z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele, nesouhlasíte-li se změnou dohodnutého místa výkonu práce či výpověď z důvodů, pro které by s vámi mohl být okamžitě skončen pracovní poměr.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram