Darovací nebo kupní smlouva. Jak se lépe převádí majetek na blízkou osobu?

Darovací nebo kupní smlouva. Jak se lépe převádí majetek na blízkou osobu?

Máme na výběr kupní smlouvy, nebo darovací, protože se praxi vžil názor, že je to tak výhodnější či bezpečnější. Je tento názor správný? Čtěte, jaké jsou výhody a nevýhody koupě a darování a jaké následky může mít výběr konkrétní formy transakce.

Darovací smlouva

Nevýhody:

Možnost dárce domáhat se vrácení daru

Pokud po darování mezi dárcem a obdarovaným vznikne konflikt, snaží se dárci velmi často o vrácení daru, a to i tehdy, když pro uplatnění práva na jeho vrácení nejsou splněny zákonné podmínky. Nárok na vrácení daru dárci vzniká jen tehdy, jestliže se obdarovaný vůči němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Nepostačuje tedy prostá nevděčnost. prodej daru cizí osobě či nenavštěvování dárce u příležitosti jeho svátků nebo jubileí (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 2 Cdo 81/1997).

Při zadlužení dárce hrozí, že o dar přijdete

Až 3 roky po nabytí daru od blízké osoby trvá hrozba, že se ozve věřitel dárce a bude se domáhat právní neúčinnosti darovací smlouvy, aby dosáhl možnosti uspokojení své pohledávky prostřednictvím případného zpeněžení daru.

Úspěšně lze odporovat zejména darování, kterým byl věřitel zkrácen a ke kterému došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými. Uvedené neplatí, pokud jako obdarovaný prokážete, že jste dlužníky úmysl ukrátit věřitele v době darování ani při náležité péči nemohli znát. Dodejme, že riziko odporovatelnosti se týká i kupní smlouvy, je-li zaplacená kupní cena nižší, než tržní hodnota převáděné věci.

Darování nad rámec obvyklosti může zkrátit dědický podíl

Se snížením dědického podílu je třeba počítat při nabývání daru od osoby, po které byste potenciálně mohli dědit. Při dědění ze zákona se dědicem do jejich podílu započítává to, co za života zůstavitele od něho bezplatně dostali (kromě obvyklých darování, např. u příležitosti svátků apod.). Pokud by místo vás dědily vaše děti (např. proto, že byste zemřeli dříve), platí započtení darování i pro ně. Při dědění ze závěti se započítává tehdy, dal-li na to zůstavitel příkaz nebo pokud by vás darování neodůvodněně zvýhodňovalo oproti tzv. dědictví ze závěti. neopomenutelným dědicem, kterými jsou potomci zůstavitele.

Výhody:

Převodce od vás nemůže požadovat úplatu

Jste-li v pozici obdarovaného, ​​přináší vám uzavření darovací smlouvy jednu zcela zjevnou výhodu: v budoucnu od vás dárce nemůže v souvislosti s darováním požadovat vyplacení žádné protihodnoty. Přestože to zní banálně, nelze tuto výhodu podceňovat, a to zejména v kontextu nevýhod kupní smlouvy uvedených níže.

Kupní smlouva

Převod vlastnictví kupně-prodejní smlouvou je z hlediska jejích budoucích dopadů nebezpečný zejména tehdy, pokud se existence koupě jen předstírá, aby se obešly nevýhody darování.

V případě, že namísto darovací smlouvy uzavřete kupní smlouvu, ve které uvedete určitou kupní cenu, abyste zastřelili skutečný úmysl darování, hrozí vám hned 2 rizika:

1) prodávající se rozhodne, že vaši „gentlemanskou“ dohodu ohledně darování nedodrží a kupní cenu uvedenou ve smlouvě od vás začne vymáhat (případně náhle zemře a kupní cenu začnou vymáhat jeho dědici),

2) vyjde najevo (např. přičiněním dalších příbuzných), že ačkoli jste „naoko“ uzavřeli kupní smlouvu, převod ve skutečnosti proběhl formou darování. V takovém případě se však může stát, že celý úkon bude posouzen jako neplatný, a to zejména pokud se týká nemovitosti.

Smlouvy o převodech nemovitosti totiž musí být ze zákona písemné a právě s přihlédnutím k uvedeným soudům zastávají názor, že pro platnost darování (jako skutečně zamýšleného právního úkonu) musí být písemně vyjádřena i výslovná vůle převést vlastnictví bezúplatně (např. rozhodnutí Krajského soudu Košice, sp. .zn. 6Co/733/2014). Takový projev vůle však zpravidla v kupních smlouvách z pochopitelných důvodů chybí.

A close up blue toned image of a magnifying glass held out in front of page in a legal contract document. Sheets of paperwork are on a wooden desk with a ink pen close to a signed page. Contract text and signature are fake. Shot with shallow depth of field with focus on the word ‘Contract’.

Po zvážení všech výhod a nevýhod obou forem převodu vlastnictví lze zjednodušeně konstatovat, že čím vzdálenější je vám z hlediska příbuzenských či osobních vztahů váš smluvní partner, tím více se vám jako nabyvateli z právního hlediska vyplatí uzavřít darovací smlouvu; se skutečně blízkými lidmi je kvůli možným budoucím následkům paradoxně výhodnější uzavírat kupní smlouvy (samozřejmě za předpokladu, že odhlédneme od nevýhody spočívající v povinnosti úhrady kupní ceny).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram