8 změn, které přinese chystaná novela zákoníku práce

Novela byla zatím odsouhlasena na vládní úrovni; pro dokončení legislativního procesu musí být ještě odebrána parlamentem a prezidentkou. Navzdory koaliční krizi by měla být změna přijata bez komplikací – z větší části totiž jde jen o zapracování směrnic EU.

  1. Upřesnění ohledně výkonu jiné výdělečné činnosti Zaměstnavateli se výslovně zakáže, aby zaměstnance omezoval ve výkonu jiné výdělečné činnosti nad rámec určené pracovní doby. Nadále však zůstává v platnosti nutnost vyžádat si písemný souhlas zaměstnavatele, pokud mu chcete svojí činností konkurovat (blíže: Chcete si vedle práce přilepšit? Může to být v rozporu se zákonem).
  2. Lepší ochrana před „vyhazovem“ za výkon svých práv

I dnes platí, že vás zaměstnavatel nemůže pronásledovat či postihovat za uplatňování práv, která vám přiznává zákoník práce. Na mnoha pracovištích se však zaměstnanci bojí žádat jakékoli nároky a vyčnívat z řady ze strachu, že jim to zaměstnavatel spočítá např. při nejbližším hromadném propouštění.

Plánovaná úprava by mohla pasivitu zaměstnanců změnit – pokud totiž nově v pracovněprávním sporu oznámíte, že ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele došlo kvůli aktivnímu uplatňování vašich práv (např. jste jako rodič žádali o úpravu pracovní doby nebo jste vyžadovali příplatky za přesčasy), zaměstnavatel bude muset vaše tvrzení prokazatelně vyvrátit. Vám naopak postačí, když předložíte důkaz o tom, že jste od zaměstnavatele vyžadovali respektování vašich nároků (např. e-mail).

  1. Omezení zkušební doby při pracovním poměru na dobu určitou

V případě, že si v pracovní smlouvě sjednáte dobu určitou, nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu dohodnuté doby trvání vašeho pracovního poměru. V platnosti nadále zůstává omezení zkušební doby na 3 měsíce (a u vedoucích zaměstnanců na 6 měsíců).

  1. Zaměstnavatel bude muset písemně zdůvodnit, proč vám nedá dobu neurčitou

Máte-li pracovní smlouvu jen na dobu určitou nebo pracujete jen na kratší pracovní dobu, váš pracovní poměr trvá více než 6 měsíců a zároveň již nejste ve zkušební době, musí vám zaměstnavatel k vaší žádosti o trvalý pracovní poměr nebo o standardní pracovní úvazek poskytnout písemné vyjádření. Vyjádření is odůvodněním musíte obdržet do 1 měsíce od podání žádosti. Nárok na vydání stanoviska budete mít vždy jednou za 12 kalendářních měsíců.

V případě, že vás zaměstnává fyzická osoba nebo společnost, která má méně než 50 zaměstnanců, musí vám být vyjádření doručeno nejpozději do tří měsíců a při opakované žádosti se může poskytnout i ústně, ale pouze za předpokladu, že se důvody zaměstnavatele nezměnily.

  1. Otcovská dovolená

Otcovská dovolená bude do velké míry korespondovat s již upraveným institutem rodičovské dovolené muže. Otcem na otcovské dovolené se zvýší ochrana před jednostranným ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Pokud se otcové rozhodnou čerpat dovolenou již dříve než 6 týdnů od porodu, budou moci během dvou týdnů vyčerpaných v šestinedělí pobírat mateřské i přesto, že mateřské či rodičovský příspěvek budou vypláceny i matce.

  1. Upřesnění lhůty pro podání žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru

Podle zákoníku práce lze podat žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Když dochází k prodlužování pracovního poměru v důsledku tzv. ochranné doby (např. u PN zaměstnance), vznikají v praxi spory ohledně toho, zda se do dvouměsíční lhůty pro podání žaloby má započítat i uvedené prodloužení.

Novela výslovně upravuje, že se na něj nově nebude přihlížet. Výjimkou bude pouze pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz zaměstnance, při které zaměstnanec bude moci podat žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru až 2 měsíce ode dne uplynutí ochranné doby, nejpozději však 6 měsíců do dne, ve kterém by jeho pracovní poměr skončil, pokud by nebyl v důsledku PN v ochranné době.

Shot of lovely little dog looking the laptop while her beautiful owner working with him in living room at home.
  1. Pracovníci na dohodu dostanou předem povinně avízo, kdy se s nimi počítá

Pracujete-li na základě dohody o vykonání práce, dohody o brigádnické práci studentů nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatel vás bude muset předem písemně informovat o:

  • dnech a časových úsecích, ve kterých se od vás bude práce vyžadovat,
  • lhůtě, ve které budete muset být informováni o výkonu práce před jejím začátkem; tato nesmí být kratší, než 24 hodin.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram